சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளில் கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்ப்பது ?

 

 Strategies and techniques to overcome listening and speaking challenges ( கேட்கும் மற்றும் பேசும் சவால்களை சமாளிப்பதற்கான உத்திகள் மற்றும் நுட்பங்கள் )


Language Development (! மொழி வளர்ச்சி )

 குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் மொழி வளர்ச்சி ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.

 மொழி வளர்ச்சியின் நான்கு அடிப்படைத் திறன்கள்: கேட்டல் பேசுதல் படித்தல் எழுதுதல்


Phases of Language Development ( மொழி வளர்ச்சியின்கட்டங்கள் )


Promoting Holistic Development .( முழுமையான வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.)

 முதல் 12 மாதங்கள், பேச்சு மற்றும் மொழி வளர்ச்சிக்குத் தேவையான திறன்களுக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது.  3-5 வயது வரம்பு அதிக விகிதத்தில் வளரும் மொழி திறன்களைக் காண்கிறது.

 மொழி வளர்ச்சி தனிமையில் நடக்காது - உணர்வு-மோட்டார், சமூக மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்களில் ஒரே நேரத்தில் வளர்ச்சியுடன் கைகோர்த்து அல்லது இணையாக செல்கிறது.

 திறமையான பேச்சு மற்றும் மொழி தூண்டுதல் அல்லது தலையீடு மூலம் கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு முன்கூட்டியே செயல்படுங்கள்.

 மொழி வளர்ச்சி திறன்களில் பணிபுரியும் போது, ​​ஒரே நேரத்தில் உணர்வு-மோட்டார், சமூக மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்கள் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும்.


Developmental Milestones ( வளர்ச்சி மைல்கற்கள் )

 0-3 Months 

 1.  சமூக புன்னகை
 2.  வித்தியாசமான அழுகை
 3.  திரும்பத் திரும்பக் கேட்கும் மெல்லிசையை ரசிக்கிறார்

 8-12 Months 

 • திடீர் சத்தம்/ஒலிகளுக்கு எதிர்வினையாற்றுகிறது
 •  பேசும் போது கேட்டு பதிலளிப்பார்
 •  பாப்ளிங்கில் மெய் ஒலிகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகிறது, எ.கா. "டா, டா டா
 •  உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த பல்வேறு வகையான ஒலிகளை உருவாக்குகிறது
 •  ஒலி எழுப்பும் பொம்மைகளை கவனிக்கிறது
 •  கவனத்தை ஈர்க்க பேசுவதைப் பயன்படுத்துகிறது

 1-2 years  . 

 • சுற்றி நகர்கிறது
 •  தாளத்திற்கு கைத்தட்டல்கள்.
 •  இரண்டு வார்த்தை வாக்கியங்களைப் பேசுகிறது
 •  எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது.

2-3 years

 • 50+ வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறது
 •  கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறது
 •  சுயத்தை 'டி' அல்லது 'நான்' என்று குறிப்பிடுகிறது

3-4 years

 •  ஒரு கதை சொல்கிறார்
 •  வாக்கியத்தின் நீளம் 4 5 சொற்கள்
 •  ஏறக்குறைய 1,000 சொற்களைக் கொண்ட சொற்களஞ்சியம்

4-5 years 

 • 4-5 வார்த்தைகளுக்கு மேல் வாக்கிய நீளம் உள்ளது
 •  கடந்த காலத்தை சரியாகப் பயன்படுத்துகிறது
 •  ஏறக்குறைய 1,500 சொற்களைக் கொண்ட சொற்களஞ்சியம்
 •  பல-படி வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறதுListening and Speaking ( கேட்டுக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் )


 • Listening ( கேட்பது )

 செய்திகள் அல்லது தகவலைத் துல்லியமாகப் பெற்று, விளக்கமளிக்கும் செயலில் உள்ள செயல்முறை.

 • Speaking ( பேசும் )

 எந்தவொரு செய்தி அல்லது தகவலை வாய்வழியாக வெளிப்படுத்தும் அல்லது பதிலளிக்கும் செயல்முறை.


கேட்கும் திறன்

 பேச்சாளர் சொல்வதைக் கேட்கவும் புரிந்துகொள்ளவும் பேச்சாளர் மீது கவனம் செலுத்தும் அடிப்படைத் திறன் கேட்பதற்குத் தேவை.

 பேசப்படும் மொழியைப் புரிந்துகொள்ள நம் காதுகளையும் மூளையையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதால் இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன்.


 ஏன் கேட்கும் திறன்?

 •  கேட்பதன் நோக்கம்:
 •  வழிமுறைகளை புரிந்து பின்பற்றவும்
 •  பேச்சாளரின் நோக்கம் கொண்ட செய்தியைத் தீர்மானிக்கவும்
 •  பேச்சாளரின் செய்திக்கு சிந்தனையுடன் பதிலளிக்க முடியும்
 •  இசையை பாராட்ட முடியும்
 •  கதைகள் முதலியவற்றைக் கேளுங்கள்.


பேச்சுத்திறன்

 பேசும் திறன் என்பது வாய்மொழியாகத் தகவல்களைத் தெரிவிக்கும் திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

 இது ஒரு உற்பத்தி திறன் ஆகும், ஏனெனில் இது ஒலி மூலம் மொழியை சரியாக உருவாக்க நமது குரல் பாதையையும் மூளையையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.


 ஏன் பேசும் திறமை?

 •  பேசுவதன் நோக்கம்:
 •  தேவைகளை/தேவைகளை வாய்வழியாக வெளிப்படுத்துங்கள்
 •  கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்
 •  ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பைக் கேட்பவருக்குப் புரிய வைக்கும்


கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களின் முக்கியத்துவம்

 குழந்தையின் கற்றல் செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கவும்.

 ஏற்றுக்கொள்ளும்-வெளிப்படுத்தும் மொழி வளர்ச்சிக்கு உதவுங்கள்

 குழந்தைகளில் பயனுள்ள கற்றலை ஊக்குவிக்கவும்

 எழுத்தறிவு திறன்களைப் பெறுவதை மேம்படுத்துதல், அதாவது, வாசிப்பு மற்றும் எழுதும் திறன்களை எளிதாக்குதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.ஆராய்ச்சி

 குழந்தையின் பேச்சு மற்றும் கேட்கும் திறன்களின் ஆரம்ப வளர்ச்சியை ஆதரிப்பது எழுத்தறிவு திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானதாகும்.

 வாசிப்பு மற்றும் எழுதும் திறன்களின் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிக்கு பேச்சு மற்றும் கேட்கும் திறன் அவசியம்.Challenges Affecting the Development of Listening and Speaking Skills ( கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் சவால்கள் )


நல்ல கேட்கும் மற்றும் பேசும் (L-S) திறன்களை வளர்ப்பதற்கான தடைகள்

 குறிப்பிட்டுள்ள சிறப்புத் தேவைகள் நிபந்தனைகள்  பேச்சு மற்றும் மொழி வளர்ச்சியில் தாமதம்/மாறுதலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம்.

 இது கேட்கும் திறன் மற்றும் பேசும் திறன் ஆகியவற்றில் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது, இது எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணியல் திறன்களைப் பெறுவதை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது.

 •  அறிவார்ந்த இயலாமை
 •  குறிப்பிட்ட கற்றல் கோளாறு
 •  உலகளாவிய வளர்ச்சி தாமதம்
 •  செவித்திறன் குறைபாடு
 •  பெருமூளை வாதம்
 •  ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறுகள்Challenges Faced by Children with Special Needs (CwSN) ,சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் (CwSN)


 மோசமான L-S திறன்கள் காரணமாக குழந்தை சிரமங்களை அனுபவிக்கிறது:

 1. பின்வரும் வழிமுறைகள் 

2. தேவைகள்/தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்

4. உரையாடலைப் பிடித்துக் கொண்டிருத்தல்

 3. சகாக்கள்/மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வது

 5. வாசிப்பு மற்றும் எழுதும் திறன்

 6. உயர்தர கல்வித் திறன்களை வளர்த்தல்Strategies and Techniques to Develop Listening and Speaking Skills in Children with Special Needs ( சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளில் கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறனை வளர்ப்பதற்கான உத்திகள் மற்றும் நுட்பங்கள் )


நல்ல கேட்கும் திறனை வளர்ப்பதற்கான நுட்பங்கள்

 நல்ல கண் தொடர்பு வைத்திருங்கள் மற்றும் பராமரிக்கவும்

 பேச்சாளர் மீது கவனம் செலுத்துங்கள்

 பேசப்படும் தகவலை செயலாக்கி புரிந்து கொள்ளுங்கள்

 கவனச்சிதறல்களை வடிகட்டவும் அல்லது மூடவும் மற்றும் கேட்க கவனம் செலுத்தவும்

 ஸ்பீக்கருக்கு உடலைத் திருப்பி சுறுசுறுப்பாகக் கேளுங்கள்

 பேச்சாளருக்கு தகுந்த பதில் சொல்லுங்கள்

 தொடர்புடைய கேள்விகளைக் கேளுங்கள், நன்றாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

 நல்ல கண் தொடர்பு ஏற்படுத்தி பராமரிக்கவும்

 தெளிவுடன், சீரான வேகத்தில், சரியான வெளிப்பாட்டுடன் பேசுங்கள்

 நோக்கத்தை துல்லியமாக தெரிவிக்க பொருத்தமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தவும்

 ஒன்று அல்லது இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தாமல் வாக்கியங்களில் பேசுங்கள்

 பொருத்தமான முகபாவனைகள் மற்றும் சைகைகளைப் பயன்படுத்தவும்
Activities to Develop Listening and Speaking Skills in Children with Special Needs ( சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள குழந்தைகளில் கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் ) 


மாதிரி - கேட்கும் திறன் செயல்பாடு
 வழிமுறைகள்: கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, அதற்கேற்ப பிழைகளுக்கு வண்ணம் தீட்டவும்.மாதிரி - கேட்கும் திறன் செயல்பாடு
 அறிவுறுத்தல்: வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, இயக்கியபடி செய்யுங்கள்.மாதிரி - கேட்கும் திறன் செயல்பாடு
 வழிமுறைகள்: அறிவுறுத்தல்களை கவனமாகக் கேட்டு, தேவையானதைச் செய்யுங்கள்.  ஒவ்வொரு அறிவுறுத்தலும் இரண்டு முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும்.மாதிரி - பேசும் திறன் செயல்பாடு
 வழிமுறைகள்: ஃபிளாஷ் கார்டை எடுத்து வாக்கியத்தை முடிக்கவும்.
மாதிரி - ஒரு நிமிடம் (JAM) செயல்பாடு
 வழிமுறைகள்: குழந்தையைத் தோராயமாக ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதைத் தயாரித்து ஒரு நிமிடம் பேசட்டும்.
Activities to Facilitate Listening and Speaking ( கேட்பதற்கும் பேசுவதற்கும் வசதி செய்யும் நடவடிக்கைகள் )

 குழந்தை புரிந்துகொள்ளவும் கேள்விகளைக் கேட்கவும் உதவுங்கள்

 ஆம்-இல்லை விளையாட்டை விளையாடுங்கள்.  "நீங்கள் ஒரு பையனா?" போன்ற கேள்விகளைக் கேளுங்கள்.  "மாடுகள் பறக்க முடியுமா?"

 தேர்வு தேவைப்படும் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க குழந்தையைப் பெறுங்கள்

 "உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பிள் அல்லது வாழைப்பழம் வேண்டுமா?", "உங்கள் சிவப்பு அல்லது நீல சட்டை அணிய விரும்புகிறீர்களா?"

 சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்த வார்த்தைகளை நீட்டவும்

 உடல் உறுப்புகளுக்குப் பெயரிட்டு, அவற்றை நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறியவும்.  "இது என் கை, நான் சாப்பிடலாம், எழுதலாம், கையால் பொருட்களை எடுக்கலாம்."

 எளிய பாடல்களைப் பாடுங்கள் மற்றும் நர்சரி ரைம்களைப் பாடுங்கள்

 தாளம், முகபாவங்கள், சைகைகள், பேச்சு முறை மற்றும் உள்ளுணர்வு ஆகியவற்றைக் காட்டுகின்றன.

 'காட்சி செய்து சொல்லுங்கள்'

 1. பழக்கமான நபர்கள்/இடங்கள்/செல்லப்பிராணிகள்/விஷயங்களின் புகைப்படங்கள்/உண்மையான பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடம் அவற்றை விவரிக்கவும், புதிய கதையை உருவாக்கவும் கேட்கவும்.

 2. பழக்கமான பொருட்களை ஒரு கொள்கலனில் வைக்கவும் - உங்கள் பிள்ளை அந்தப் பொருளை அகற்றி, அது என்ன அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை உங்களுக்குச் சொல்லுங்கள்.  இது ஒரு சீப்பு.  அதைக் கொண்டு என் தலைமுடியைத் துலக்க முடியும்.  ஓவியம் வரைவதற்கு நான் ஒரு சீப்பைப் பயன்படுத்தலாம்."Summary ( சுருக்கம் )

 கேட்கும் திறன் மற்றும் பேசும் திறன் ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி குழந்தைகளின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது

 ஆரம்பகால தலையீடு கேட்கும் மற்றும் பேசும் திறன்களில் உள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் சவால்களை நிவர்த்தி செய்ய உதவுகிறது

 நல்ல கேட்கும் திறன் மற்றும் பேசும் திறன்களை வளர்ப்பதற்குத் தேவையான திறன் தொகுப்புகளைப் பெறுவது அவசியம்

 நல்ல கேட்கும் திறன் மற்றும் பேசும் திறனை ஊக்குவிப்பதற்காக இணைக்கப்பட வேண்டிய செயல்பாடுகள்


0 Comments