செப்டம்பர் மாதம் பிறந்த குழந்தைகளைப் பற்றிய 8 கண்கவர் உண்மைகள் ?