உளவியல் என்றால் என்ன ? உளவியலின் வரலாறு, அதன் வகைகள், பயன்கள் மற்றும்  தாக்கங்கள் ?