உறவுமுறைகள்

{getBlock} $results={5} $label={உறவுமுறைகள்} $type={block1} $color={#1abc9c}

கல்வி உளவியல்

{getBlock} $results={6} $label={கல்வி உளவியல்} $type={grid1} $color={#1abc9c}

வாழ்க்கைமுறை

{getBlock} $results={6} $label={வாழ்க்கைமுறை} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Read more

Show more

What is Social Emotional Learning ( சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் ) ?

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்தின் மதிப்புமிக்க சொத்து. அவர்கள் உடல் …

What is Social Emotional Learning?

விழிப்புணர்வு சுய உருவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் 1)…

ஒரு காதலைத் தேர்ந்தெடுப்பது ?

காதல் ஒரு பயணம், ஒரு இலக்கு அல்ல. உங்கள் துணையுடன் அந்த பயணத்தில் நீங்கள் எவ்வள…

சுய அறிவு ஏன் மிகவும் முக்கியமானது?

உங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கான "எப்படி" என்பதற்குச் செல்வதற்கு முன…

Load More That is All

சமூக அமைப்புகள்

{getBlock} $results={5} $label={சமூக அமைப்புகள்} $type={col-left} $color={#1abc9c}

புத்தக அலமாரி

{getBlock} $results={5} $label={புத்தக அலமாரி} $type={col-right} $color={#1abc9c}