உறவுமுறைகள்

{getBlock} $results={5} $label={உறவுமுறைகள்} $type={block1} $color={#1abc9c}

கல்வி உளவியல்

{getBlock} $results={6} $label={கல்வி உளவியல்} $type={grid1} $color={#1abc9c}

வாழ்க்கைமுறை

{getBlock} $results={6} $label={வாழ்க்கைமுறை} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Read more

Show more

நேர்மறையான மாற்றத்திற்கான விழிப்புணர்வு ?

ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைக்கான பாதையில் தேவையற்ற மற்றும் எதிர்பாராத தடையாக நாம் எத்தன…

நிபுணர்களுக்கான திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை ?

( Project) திட்டம் என்றால் என்ன?. குறிப்பிட்ட இலக்குகள், விளைவுகள் மற்றும் வெள…

The Psychology of Lateness ( தாமதத்தின் உளவியல் )

நீங்கள் ஐந்து நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்தால் யாரும் கோபப்பட மாட்டார்கள், அதனால்தான…

Exercises of Social Emotional Learning ( பயிற்சிகள் ) ?

சமூக-உணர்ச்சிக் கற்றலை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள , தெளிவான வரையறையுடன் தொடங்கு…

What is Social Emotional Learning ( சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் ) ?

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்தின் மதிப்புமிக்க சொத்து. அவர்கள் உடல் …

ஒரு காதலைத் தேர்ந்தெடுப்பது ?

காதல் ஒரு பயணம், ஒரு இலக்கு அல்ல. உங்கள் துணையுடன் அந்த பயணத்தில் நீங்கள் எவ்வள…

சுய அறிவு ஏன் மிகவும் முக்கியமானது?

உங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கான "எப்படி" என்பதற்குச் செல்வதற்கு முன…

Load More That is All

சமூக அமைப்புகள்

{getBlock} $results={5} $label={சமூக அமைப்புகள்} $type={col-left} $color={#1abc9c}

புத்தக அலமாரி

{getBlock} $results={5} $label={புத்தக அலமாரி} $type={col-right} $color={#1abc9c}