உறவுமுறைகள்

{getBlock} $results={5} $label={உறவுமுறைகள்} $type={block1} $color={#1abc9c}

கல்வி உளவியல்

{getBlock} $results={6} $label={கல்வி உளவியல்} $type={grid1} $color={#1abc9c}

வாழ்க்கைமுறை

{getBlock} $results={6} $label={வாழ்க்கைமுறை} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Read more

Show more

Quality Circle ( தரவட்டம் )

தரவட்டம் ஓர் அறிமுகம் 1962-ல் முதல் தரவட்டம், ஜப்பானில் தொடங்கப்பட்டது. 1980-ல்…

procrastination ( தள்ளிப்போடுதல் ) என்றால் என்ன ?

ஒரு பணியை மற்றொரு நாள் அல்லது நேரம் வரை தள்ளி வைப்பது, இது வழக்கமாகவும் வேண்டும…

ஒவ்வொரு ( Over Thinking) மிகை சிந்தனையாளரும் விரைவில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 8 விஷயங்கள் ?

அதிகமாக சிந்திப்பது என்றால் என்ன? மிகையாக சிந்திப்பது - வதந்தி என்றும் குறிப்பி…

Effective teaching ( வினைத்திறனான கற்பித்தல் ) ?

மாணவர்களின் சிறந்த வெளிப்பாடுகளுக்கு வழியமைத்துக் கொடுக்கின்ற அறிவு, நுட்பங்கள்…

CONSENSUAL NON-MONOGAMOUS - CNM ( ஒருமித்த மோனோகாமஸ் ) உறவுகளில் 4 இணைப்புப் பாணிகளைப் புரிந்துகொள்வது ?

பாதுகாப்பான இணைப்பு ? இந்த பாணியைக் கொண்ட நபர்கள் தங்களைப் பற்றியும் மற்றவர்க…

திரை நேரத்தை ஆரோக்கியமாக்குவது எப்படி ?

ஆரோக்கியமான திரை நேரத்தின் 4 C களைக் கவனியுங்கள் . 1. Connection ( இணைப்பு ) கு…

Developing Agility ( சுறுசுறுப்பு வளரும் ) உடற்கல்வி படிப்பு & வழிகாட்டுதல்கள் ?

Learning Objective ( கற்றல் நோக்கம் ) புலனுணர்வு அறிவாற்றல் திறன் சுறுசுறுப்ப…

Load More That is All

சமூக அமைப்புகள்

{getBlock} $results={5} $label={சமூக அமைப்புகள்} $type={col-left} $color={#1abc9c}

புத்தக அலமாரி

{getBlock} $results={5} $label={புத்தக அலமாரி} $type={col-right} $color={#1abc9c}