ஒரு சிறந்த நடைமுறை என்பது ஒரு முறை அல்லது நுட்பமாகும், இது மற்ற வழிகளில் அடையப்பட்டதை விட சிறந்த முடிவுகளை தொடர்ந்து காட்டுகிறது, அது ஒரு அளவுகோலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஏதாவதொரு செயற்பாட்டின் உயர்ந்த பெறுபேறு / அளவீட்டுப் புள்ளியைப் அடைந்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் முறைசார் நுட்பமாகும்.

மேம்பாடுகள் கண்டறியப்படும்போது ஒரு "சிறந்த நடைமுறை" சிறப்பாக உருவாகும். முன்னேற்றத்தைத் தேடிச் செல்லும் போது சிறந்த செயற்பாடாக முறையியல்கள் மதிப்பீட்டுக்கு பாத்திரமாகும்.


What is best practice in tamil


சிறந்த கல்விச் செயற்பாடு எனப்படுவது

மாணவர் மனப்பான்மை அல்லது கல்வி நடத்தைகளில் நேர்மறையான மாற்றங்களை அடைய தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள், கொள்கைகள் மற்றும் நிரல் அணுகுமுறைகளின் பரந்த அளவிலான சிறந்த கல்வி நடைமுறைகள்.

சிசு சிந்தனை அல்லது ஆய்வில், அறுவைசிகிச்சையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட புட்கல செயல்பாடுகள், நடைமுறைகள் மற்றும் செயல் முறைகள் கேஸ்மில் சிறந்த கல்வி வணிகம்


பாடசாலையில் சிறந்த செயற்பாடு:......

பாடசாலையில் சிறந்த செயற்பாடு எனப்படுவது நடைமுறையிலுள்ள நிலைமையை சேர் ரீதியாக அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்காக பாடசாலையிலுள்ள வளங்களை வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன்மிக்க வகையிலும் பயன்படுத்தி ஆக்க ரிதியாக பாடசாலைக்குரியவாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இலக்குடன் கூடிய உபாய வழிமுறைகள் அல்லது செயற்பாடுகளாகும்.


சிறந்த செயற்பாடுகளை அளவிடும் நியதிகளுக்கான அடிப்படை:

 • "ஒரு பணியின் வேகம்/நேரத்தை சேமித்துக் கொள்ளுதல்.
 • 'வள விரயத்தைக் குறைத்தல்.
 • பணிகளை இலகுவாக செய்து கொள்ளுதல் குறைந்த அளவிலான வளங்கரைள விளைதிறன்மிக்க வகையில் பயன்படுத்துதல்.
 • 'பாதுகாப்பானது உயர்வான நடத்தைகளுக்கு மாணவர்கள் பழக்கப்படுதல்.
 • 'பாடசாலை மற்றும் பங்குதாரர்கள் தொடர்பாக அபிமானத்தை ஏற்படுத்துதல்.
 • பாடசாலையின் அடையாளத்தைக் கட்டியெழுப்புதல்.
 • பாடசாலைக் கல்வியின் பண்புத் தரத்தை உயர்த்துதல்.
 • 'பாடசாலையினுள் சிறந்த கலாசாரத்தைக் கட்டியெழுப்புதல்.
 • தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது.


சிறந்த செயற்பாடு நடைமுறைப்படத்துவதற்காக:...

ஒரே குறிக்கோள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளமை மாற்றத்திற்கான விருப்பம் அர்ப்பணிப்பு
குழு உணர்வு காணப்படுகின்றமை 
மனித நடத்தைகளில் மாற்றத்தைச் செய்து கொள்ளுதல்.
சிறந்த தொடர்பாடலைப் பேணுதல் என்பன அவசியமாகின்றது.சிறந்த செயற்பாடுகளுக்கான துறைகள்
 • பாடசாலையும் சமூகமும்
 • பௌதீக வள முகாமைத்துவம்
 • மாணவர் நலனோம்பல்
 • இணைக்கலைத்திட்டச் செயற்பாடுகள் தைைமத்துவம்
 • கலைத்திட்ட முகாமைத்துவம்
 • மாணவர் அடைவு
 • கற்றல் கற்பித்தல்
 • வேறு


பாடசாலை சிறந்த செயற்பாட்டை முன்வைக்கும் படிவம்

 • பள்ளிகளில் சிறப்பாக செயல்படும் மாதிரி.
*பள்ளியின் பெயர் 
*பள்ளி வகை 
*கல்வி மண்டலம் 
*மாணவர் எண்ணிக்கை 
*குரு எண்ணிக்கை
*செயல்பாட்டின் பெயர் 
*சம்பந்தப்பட்டவர்களின் பெயர் மற்றும் பதவி 
*குறிப்பிடப்பட்ட தனிச்சிறப்பு பிரச்சினை/வளர்ச்சி தேவை
இனங்காணப்பட்ட விசேட பிரச்சினைகள்/அபிவிருத்தித் தேவை

 • சிறந்த செயற்பாட்டுக்கு மிகவும் பொருத்தமான துறைகள்.
பாடசாலையும் சமூகமும்
பௌதீக வள முகாமைத்துவம்
மாணவர் நலனோம்பல்
இணைக்கலைத்திட்டச் செயற்பாடுகள்
தைமத்துவம்
கலைத்திட்ட முகாமைத்துவம்
மாணவர் அடைவு
கற்றல் கற்பித்தல்
வேறு

Post a Comment

Previous Post Next Post