( Project) திட்டம் என்றால் என்ன?.

குறிப்பிட்ட இலக்குகள், விளைவுகள் மற்றும் வெளியீடுகள் அடைவதற்கு வளங்களை திட்டமிடல், ஒழுங்கமைத்தல், மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றின் ஒழுக்கமாகும்.


திட்டக் கட்டுப்பாடு முக்கோணம் ?

1. நோக்கம் / தரம்
2. செலவு, வளங்கள்
3. நேர அட்டவணை

The Project Constraint Triangle


திட்ட அடையாளம் மற்றும் வடிவமைப்பு கட்டத்தில் படிகள்

 1. தரவு சேகரிப்பு
 2. தரவு பகுப்பாய்வு : (தற்போதைய நிலை, எதிர்கால நிலை )
 3. திட்ட தலையீடு தர்க்கத்தின் அடையாளக்கானல்


தரவுசகளை சரிபார்த்தல்

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆதாரங்களில் இருந்து குறுக்கு சரிபார்ப்பு மூலம் தரவைச் சரிபார்த்தல்


தரவு சேகரிப்பின் நோக்கம்

 பிரச்சனைகளை விரிவாக ஆராயுங்கள்:

 • சமூக தேவைகளை இனங்காணல்
 • பலங்களை தீர்மானித்தல
 • பங்குதாரர்களை இனங்காணல்
 • முன்னுரிமைகளை தெரிவித்தல்
 • தலையீடுசளை இனங்காணல்


தரவு சேகரிப்புக்கான கருவிகள்

இரண்டாம் நிலை தரவு ( இலக்கிய விமர்சனம், பதிவுகள் ஆய்வு, தற்போதுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், குறியீடுகள் (HDI) அரசு ஆவணங்கள், பிற அரசு சாரா நிறுவனங்களின் ஆவணங்கள் ) 

முதன்மை தரமான தரவு ( இணைப்பு வரைபடங்கள், கவனம் குழுக்கள் வரலாற்றுக் கதைகள், காலவரிசைகள், அதிகாரமளித்தல் வட்டங்கள், தரிசனம் உள்ளூர் மேப்பிங், அரை கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணல்கள், முக்கிய தகவல் பேட்டிகள், தரவரிசை பயிற்சிகள் )

முதன்மை அளவு தரவு ( அறிவு, பயிற்சி & கவரேஜ் ஆய்வுகள், வீட்டு ஆய்வுகள், தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் ஆய்வுகள், தரப்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு கருவிகள், ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக அளவீடுகள் )


பங்குதாரர்கள்: பங்குதாரர்களை ஈடுபடுத்துவது ஏன் ?

முன்கூட்டியே மற்றும் அடிக்கடி வழங்க பங்குதாரர்களை ஈடுபடுத்துங்கள்:

 • பங்குதாரர்களுக்கு அதிகரித்த கட்டுப்பாடு
 • • பங்குதாரர்களிடையே உரிமை உணர்வு ஒரு வலுவான திட்ட வடிவமைப்பு
 • • திட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கான வாய்ப்பு


Mapping Stakeholder Relationships ( பங்குதாரர் உறவுகளை வரைபடமாக்குதல் )

 1. Beneficiaries : இலக்கு குழுக்களுக்கு இடையே வேறுபாடு இருக்கலாம். இறுதி பயனாளிகள் மற்றும் மறைமுக பயனாளிகள்
 2. Implementing Organizations : திட்டங்களைச் செயல்படுத்துபவர்கள் (பங்குதாரர்களாகவும், இலக்குக் குழுவாகவும் இருக்கலாம்.)
 3. Other Stakeholders : தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக, நேர்மறையாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ திட்டத்தால் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.


பிரச்சனை மரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது எப்படி?

 1. முக்கிய பிரச்சனையை கண்டறியவும்.
 2. முக்கிய பிரச்சனையை நேரடியாக ஏற்படுத்தும் பிரச்சனைகளை கீழே பட்டியலிடுங்கள் ("மூல காரணங்கள்")
 3. நேரடி விளைவுகளை மேலே பட்டியலிடவும்.


Problem tree


ஒரு தருக்க கட்டமைப்பின் நோக்கங்கள் ?

திட்டங்களை திட்டமிட, கண்காணிக்க மற்றும் மதிப்பீடு செய்யப் பயன்படும் ஒரு பகுப்பாய்வுக் கருவி.

1. திட்ட சிந்தனையை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் வளங்கள் செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்ட முடிவுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை அடையாளம் காண்பதற்கும் ஒரு முறையான கருவி 
2. திட்டத் தலையீடு தர்க்கத்தை முன்வைக்கவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு விஷூவல் கம்யூனிகேஷன் டூல்
3. குறிகாட்டிகள் மற்றும் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்கள் மூலம் முன்னேற்றத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு கண்காணிப்பு கருவி
4. செயல்படுத்துவதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அபாயங்களைக் கண்டறிந்து மதிப்பிடுவதற்கான இடர் மேலாண்மைக் கருவி


PMDPro Logframe இன் 4 நிலைகள் ?

4.( Goal ) இலக்கு : இறுதி முடிவு அல்லது தாக்கம் (மாற்றம், நிலைத்தன்மை, நல்வாழ்வு).
3.( Outcomes )விளைவு : பயனாளியின் மட்டத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது (நடத்தை மாற்றம், அல்லது சூழ்நிலை பயிர் விளைச்சல் அதிகரிப்பு).
2. ( Outputs ) வெளியீடு : உறுதியான வழங்கக்கூடியவை - பார்க்க, தொடு எண்ணிக்கை (பயிற்சி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை)
1. ( Activities )செயல்பாடுகள் : எடுத்த செயல்கள், நீங்கள் செய்யும் வேலை. (பயிற்சி)


Post a Comment

Previous Post Next Post